Báo và tin tức từ Bhutan

Báo chí từ Bhutan: A lựa chọn của các tờ báo quan trọng nhất từ Bhutan. Các tờ báo ở Bhutan đều là tiếng Anh, nhưng một vài trong số họ cũng trong \"Dzongkha\". Tất cả các báo trên danh sách được lựa chọn để tập trung vào tin tức, chính trị, tranh luận và phát triển xã hội ở Bhutan và quốc tế. Dưới đây là các nguồn tin tức quan trọng nhất ở Bhutan: