Báo và tin tức từ Bolivia

Báo chí từ Bolivia: Danh sách này bao gồm các tờ báo quan trọng nhất trong Bolivia mà viết về xã hội, chính trị và tranh luận với một góc độ quốc gia và quốc tế. Tất cả các báo chí được tự để truy cập trực tuyến. Bolivia có tám tờ báo quốc gia và nhiều tờ báo địa phương. Bolivia có một truyền thống của báo chí tờ báo độc lập. Đây là lựa chọn của chúng tôi trong những tờ báo Bolivia quan trọng nhất: