Báo và tin tức từ Botswana

Báo Botswana: Đây là lựa chọn của chúng ta về các nguồn tin trực tuyến lớn nhất từ Botswana. Chỉ có hai tờ báo hàng ngày ở Botswana, cả hai đều được kiểm soát bởi chính phủ. Tôi đã bao gồm một số phương tiện truyền thông trực tuyến khác bao gồm các vấn đề trong Botswana để cung cấp cho bạn một cái nhìn rộng hơn. Dưới đây là các trang web tin tức trực tuyến quan trọng nhất của Botswana: