Báo và tin tức từ Botswana

Báo Botswana: Đây là lựa chọn của chúng ta về các nguồn tin trực tuyến lớn nhất từ Botswana. Chỉ có hai tờ báo hàng ngày ở Botswana, cả hai đều được kiểm soát bởi chính phủ. Tôi đã bao gồm một số phương tiện truyền thông trực tuyến khác bao gồm các vấn đề