Báo và tin tức từ Bulgaria

Báo Bulgaria: Danh sách các tờ báo có ảnh hưởng nhất từ Bulgaria. Những tờ báo được lựa chọn để tập trung của họ vào xã hội, chính trị và cuộc tranh luận với cả một triển vọng Bungari và quốc tế. Tất cả các báo chí được tự để truy cập trực tuyến, và tôi tin rằng danh sách sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tin tức hiện nay nhìn từ góc độ Bungari. Dưới đây là danh sách của tôi về các nguồn tin tức đáng chú ý nhất từ Bulgaria: