Báo và tin tức từ Burkina Faso

Báo chí trong Burkina Faso: Danh sách các tờ báo có ảnh hưởng nhất từ Burkina Faso. Những tờ báo được lựa chọn cho xã hội tập trung, chính trị và tranh luận. Tất cả các báo chí được tự để truy cập trực tuyến, và tôi tin rằng danh sách sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tin tức hiện nay nhìn từ góc độ của Burkina Faso. Pháp là các ngôn ngữ chính thức của Burkina Faso và tất cả các báo trong nước đang ở Pháp. Dưới đây là danh sách của tôi về các nguồn tin tức đáng chú ý nhất từ Bulgaria: