Báo và tin tức từ Campuchia

Báo chí từ Campuchia: Campuchia có một nền văn hóa rực rỡ cho báo chí. Cả nước hiện có hơn 100 tờ báo. Tuy nhiên, chỉ một số ít được công bố hàng ngày và có những tiêu chuẩn biên tập cao. Danh sách này bao gồm các tờ báo trực tuyến quan trọng nhất và đáng tin cậy tại Campuchia. Tất cả trong số họ viết về xã hội, chính trị và tranh luận với quan điểm của Campuchia và quốc tế. Đây là lựa chọn của chúng tôi trong những tờ báo lớn nhất Campuchia: