Báo và tin tức từ Djibouti

Tin tức từ Djibouti. Djibouti không có một tờ báo trực tuyến thường xuyên. Đất nước này là rất nhỏ và nghèo, nhưng có một số phương tiện truyền thông quốc tế, người viết về tình hình chính trị và kinh tế ở Djibouti. Đây là lựa chọn của tôi về một số đáng