Báo và tin tức từ Ghana

Báo trực tuyến từ Ghana. Dưới đây là một lựa chọn của các tờ báo trực tuyến lớn nhất từ Ghana. Họ được lựa chọn bởi tính bao trùm hàng ngày của họ về chính trị, tranh luận và nền kinh tế trong và ngoài nước Ghana. Lựa chọn này của tờ báo sẽ cung cấp cho b