Báo và tin tức từ Grê-na-đa

Báo chí ở Grenada. Tự do báo chí được đảm bảo bằng pháp luật trong Grenada, và các tờ báo hàng tuần sử dụng quyền tự do này một cách công khai. Không có báo in hàng ngày ở Grenada, nhưng các tờ báo sau đây có tin tức trực tuyến hàng ngày: