Báo và tin tức từ Guatemala

Báo chí từ Guatemala. Dưới đây là một lựa chọn của các tờ báo trực tuyến quan trọng nhất từ Guatemala. Tôi đã chọn những tờ báo này vì phạm vi bảo hiểm của họ về chính trị, kinh tế, xã hội và các vấn đề quốc tế. Các báo chí được tự để truy cập trực tuyến: