Báo và tin tức từ Guinea Bissau

Báo chí từ Guinea Bissau. Tự do báo chí ở Guinea Bissau là nhận được tốt hơn. Tuy nhiên tất cả các báo phải được in ở nhà in nhà nước. Những tờ báo trực tuyến được lựa chọn bảo hiểm của họ về các vấn đề hàng ngày, chính trị, kinh tế và ngoại giao cũng như