Báo và tin tức từ Guinea Xích đạo

Báo chí từ Equatorial Guinea, bao gồm tình hình chính trị và kinh tế trong Equatorial Guinea và quốc tế. Các báo điện tử là những tờ báo phổ biến nhất và có ảnh hưởng trong Equatorial Guinea và họ được chọn để cung cấp cho các nhà báo, các nhà phân tích và các nhà nghiên cứu tổng quan về cách tin tức hiện tại đang được chỉnh sửa và hiểu trong Equatorial Guinea. Chào mừng bạn đến danh sách chính thức của tôi, báo chí trực tuyến miễn phí đáng kể nhất từ Equatorial Guinea: