Báo và tin tức từ Haiti

Báo chí từ Haiti: lựa chọn không chính thức của tôi trong những tờ báo trực tuyến quan trọng nhất từ Haiti. Những tờ báo được lựa chọn bảo hiểm của họ về kinh tế, chính trị và các vấn đề hiện nay ở Haiti. Tất cả các tờ báo Haiti, chọn trên danh sách có th