Báo và tin tức từ Iran

Báo Iran. Dưới đây là danh sách chính thức của tôi trong những tờ báo quan trọng nhất từ Iran. Báo chí Iran chủ yếu được xuất bản trong tiếng Ba Tư, nhưng cũng có những tờ báo bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Tôi đã chọn những tờ báo này là có ý nghĩa