Báo và tin tức từ Jordan

Báo chí từ Jordan. Dưới đây là các trang báo mạng đọc và có ý nghĩa nhất trong Jordan. Họ được tự do truy cập trực tuyến và chúng được cập nhật hàng ngày. Tôi đã chọn những tờ báo Jordan vì bảo hiểm của họ về kinh tế, chính trị, tranh luận và tin tức nói