Báo và tin tức từ Libya

Báo chí từ Libya. Dưới đây là một danh sách các nguồn tin tức quan trọng nhất của Libya. Họ được lựa chọn để bao phủ tuyệt vời của họ về chính trị, kinh tế và tin tức nói chung. Các báo từ Libya vào danh sách là miễn phí để truy cập trực tuyến. Báo chí tr