Báo và tin tức từ Libya

Báo chí từ Libya. Dưới đây là một danh sách các nguồn tin tức quan trọng nhất của Libya. Họ được lựa chọn để bao phủ tuyệt vời của họ về chính trị, kinh tế và tin tức nói chung. Các báo từ Libya vào danh sách là miễn phí để truy cập trực tuyến. Báo chí trong libya là tương đối độc lập, và nó có một lịch sử mà đi trở lại những tờ báo đầu tiên được xuất bản năm 1827. Tất cả các tờ báo trong danh sách là miễn phí để truy cập trực tuyến: