Báo và tin tức từ Na Uy

Danh sách báo Na Uy. Các tờ báo đọc trong Na Uy hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Các con số cao kỷ lục bán báo pr. quân đầu người cũng được phản ánh trong việc sử dụng các báo điện tử. Đây là lựa chọn của tôi về báo điện tử Na Uy, trong đó phản ánh đáng