Báo và tin tức từ Nhật Bản

Báo chí Nhật Bản: Danh sách báo tại Nhật Bản, trong đó phản ánh đáng kể xã hội Nhật Bản. Các báo các chủ đề như: chính trị, kinh tế, tranh luận và tin tức nói chung tại Nhật Bản và quốc tế. Tất cả báo chí được tự để đọc trên Internet. Bạn có biết, rằng 3 tờ báo lớn nhất trên thế giới được công bố tại Nhật Bản?