Báo và tin tức từ Oman

Báo chí trong Oman: Tìm thấy ở đây một danh sách của các tờ báo trực tuyến quan trọng nhất từ Oman. Tất cả các báo trên danh sách được lựa chọn để tập trung của họ vào nền kinh tế, tin tức, chính trị, tranh luận và phát triển xã hội ở Oman và quốc tế. Có sáu tờ báo hàng ngày ở Oman, bốn trong tiếng Ả Rập và hai bằng tiếng Anh. Dưới đây là các tờ báo trực tuyến miễn phí quan trọng nhất trong cả nước: