Báo và tin tức từ Palestine

Báo Palestine bao gồm tình hình chính trị và kinh tế trong và ngoài nước Palestine. Những tờ báo là tờ báo phổ biến nhất và có ảnh hưởng ở Palestine và họ được chọn để cung cấp cho các nhà báo, các nhà phân tích và các nhà nghiên cứu tổng quan về cách tin