Báo và tin tức từ Paraguay

Báo chí từ Paraguay. Dưới đây là một tóm tắt của các tờ báo trực tuyến lớn nhất từ Paraguay. Tôi đã tập hợp lựa chọn này để cung cấp cho các chuyên gia, chuyên mục và du khách một phác thảo ngắn gọn về công việc hiện tại trong nước. Những tờ báo được chọn vì bảo hiểm xã luận của họ về các vấn đề chính phủ, nền kinh tế, tiền bạc và các vấn đề quốc tế. Các giấy tờ hàng ngày từ Paraguay được tự do đọc trên web.