Báo và tin tức từ Peru

Tin tức từ Peru? Dưới đây là danh sách của tôi trong những tờ báo quan trọng nhất từ Peru. Các tờ báo được lựa chọn bởi vì bảo hiểm chuyên nghiệp của họ về tình hình chính trị ở Peru, tin tức tổng hợp, tài chính và xã hội. Những tờ báo trực tuyến Peru là