Báo và tin tức từ Saint Lucia

Báo chí từ St Lucia, các quốc gia ở Đông Caribbean. Các quốc gia chỉ có hai nguồn tin tức được cập nhật thường xuyên. Cả hai đều là miễn phí để truy cập và các tờ báo trực tuyến cung cấp thông tin có chất lượng trên một loạt các chủ đề chính trị và kinh tế cho doanh nghiệp và vấn đề quốc tế.