Báo và tin tức từ Tajikistan

Báo chí trực tuyến từ Tajikistan. Tự do báo chí và tự do ngôn luận được bảo đảm bởi Hiến pháp, nhưng chính quyền ở Tajikistan thường hạn chế sự tự do này trong thực tế. Dưới đây là danh sách các nguồn tin trực tuyến lớn nhất từ Tajikistan. Tôi đã lựa chọn