Báo và tin tức từ Tajikistan

Báo chí trực tuyến từ Tajikistan. Tự do báo chí và tự do ngôn luận được bảo đảm bởi Hiến pháp, nhưng chính quyền ở Tajikistan thường hạn chế sự tự do này trong thực tế. Dưới đây là danh sách các nguồn tin trực tuyến lớn nhất từ Tajikistan. Tôi đã lựa chọn các tờ báo trực tuyến, vì bảo hiểm của họ về chính trị, tài chính, kinh tế, xã hội và các vấn đề quốc tế. Tất cả các tờ báo trong danh sách có thể truy cập miễn phí.