Báo và tin tức từ Tonga

Báo chí từ Tonga. Tonga có bốn tuần báo in. Chỉ một trong số họ, con gái Ma, có một trang web với truy cập tin tức. Tôi cũng bao gồm các diễn đàn rất phổ biến Tonga Tonga Planet, bởi vì nó là một nguồn thông tin thứ cấp lớn.