Báo và tin tức từ Uruguay

Danh sách báo từ Uruguay. Dưới đây là một lựa chọn của các tờ báo trực tuyến hình thức quan trọng nhất Uruguay ở Nam Mỹ. Các phương tiện truyền của Uruguay đã có tự do hiến định từ năm 1967, và chính phủ thường tôn trọng các quyền này. Tự do báo chí ở Uru