Báo và tin tức từ Va-ti-căng

Báo chí từ Vatican. Mặc dù kích thước của Vatican, có một số nguồn tin từ các quốc gia nhỏ bé ở Rome. Họ phục vụ thế giới công giáo rộng với các tin tức về công việc hiện tại trong các nhà thờ công giáo và Vatican. Tất cả báo chí được tự để truy cập trực tuyến.