Làm sao

Tôi Tạo Thư mục như thế nào

Tôi tìm kiếm, nghiên cứu và nói chuyện với mọi người

Đôi khi tôi loại bỏ các kết dẫn vì tổ chức hay chính quyền đứng sau tờ báo không cho ban biên tập quyền tự do tuân thủ các Tuyên ngôn Nguyên tắc hành nghề nhà báo của IFJ (Hội Nhà báo Quốc tế). Tôi cũng trân trọng các gợi ý và đóng góp của người dùng và thường được bàn luận rất thú vị với các nhà báo, nhà nghiên cứu và những người du hành khắp thế giới.

Tôi không mô tả các tờ báo mà chỉ đưa ra các kết dẫn, để bạn thấy được chính xác bạn đang được dẫn đi đâu, và một lần nữa đó cũng là để bạn tìm kiếm được nhanh hơn và dễ dàng ghi nhớ kết dẫn của tôi. Xin cứ tự nhiên nhưng xin hãy nhớ nhắc đến Newspaperindex.com nếu bạn định công bố các kết dẫn đó.

Tôi biết đa số người dùng ở đây đều biết tiếng Anh. Do đó chúng tôi đã cố đưa ra một tờ báo tiếng Anh ở mỗi nước. Tôi vẫn đang cập nhật nhãn ngôn ngữ cho từng tờ báo.


   trở về danh mục