Tương lai

Giúp tôi xây dựng các chỉ số chất lượng tốt nhất của các tờ báo trực tuyến

Tôi tin rằng một dịch vụ như thế này nên được dễ dàng để sử dụng, có một thiết kế chuyên nghiệp và được lưu trữ trên các điều kiện tốt nhất có thể liên quan đến an toàn, tốc độ và khả năng tiếp cận. Tôi sẽ ở đó, nhưng nó là tốn kém. Vui lòng xem xét liên kết đến www.newspaperindex.com, đánh dấu các trang web, nói với bạn bè của bạn, hãy truy cập các nhà tài trợ hoặc gửi cho tôi đề nghị để làm trang web có thể được cải thiện.

nhà báo tự do Hans Henrik Lichtenberg
www.newspaperindex.com
hh@newspaperindex.com

các trang web khác mà tôi duy trì:

Searchenginesindex.com - một danh sách của tất cả các công cụ tìm kiếm ở mọi quốc gia

Holybooks.com - sách linh miễn phí để tải toàn văn